Zorg dat je Europa kunt verlaten

[Staat de Europese beschaving op het spel?] "Dat is een te algemeen begrip. Wat is dat ook, de Europese beschaving? Wel bedreigt de crisis de erfenis van de Verlichting. We slagen er, met deze omvang van migratie, niet in om vluchtelingen met die achtergrond te integreren. Het zal niet lukken op korte termijn, niet op middellange termijn, en ik vrees ook niet op lange termijn. Ik raad iedereen aan om een plan B te voorzien. Sta klaar om te vertrekken. Zorg dat je Europa kunt verlaten, want ik geloof niet a priori dat we de problemen die op ons afkomen de baas zullen kunnen. Culturen kunnen worden verdrongen, bewijst de geschiedenis. De christenen in het Midden­Oosten zijn verdreven. Wie zegt dat dit hier niet kan gebeuren?  Nee, ik ben geen apocalypticus, ik zeg niet dat ik zal vertrekken, maar de fundamentele conservatieve insteek is lange termijn. Een conservatief denkt na over wat er met zijn kleinkinderen zal gebeuren."

Matthias Storme, geïnterviewd door Hans Cottyn in De Standaard, 29 augustus 2015

Reacties

#119479

Marc Huybrechts

 

1) Verlichting.
Die erfenis wordt niet bedreigd omdat er een "crisis" (van vluchtelingen) is vandaag, maar wel omdat men wetten heeft gestemd die het (politieke) vrijemeningsuitingsrecht ondermijnen en dus een de facto open grenzen beleid boven serieuse kritiek hebben geplaatst. Zij bereiden de weg voor naar toekomstige nieuwe burgeroorlogen in Europa. De botsing tussen beschavingen is reeel, en het gros van de culturele en politieke elite in Europa beseft nog steeds niet dat de eigen identiteit en beschavingsverworvenheden moeten verdedigd en geaffirmeerd worden om te kunnen overleven.

2) Vertrekken? Naar waar?
De idealen van de Europese Verlichting leven enkel voort in Israel, Noord Amerika, en in Australia en Nieuw Zeeland.
- Israel wordt direct bedreigd met uitroeing en sinds de verkiezing van Obama staat effectief alleen in een meedogenloze wereld.
- De USA wordt nu al zeven jaar geleid door een postmarxist en racist die de democratische wetgeving niet langer effectief implementeert en die zijn vetorecht kan misbruiken omdat zijn partij kritiekloos volgt (in contrast met de Amerikaanse politieke praktijk van weleer). De presidentsverkiezingen volgend jaar brengen misschien verbetering en terug hoop op een reconstitutie van de constitutionele federale republiek.
- Canada is in hetzelfde bootje ziek als Europa. Moreel relativisme en naief-linkse politieke correctheid alom, maar een redelijke Premier die tegen de bierkaai vecht.
- Australia en NZ zijn zich beter bewust van het gevaar van 'indiscriminate' immigratie, maar stellen enorme aanpassingsproblemen voor typische Belgen.

3) Storme denkt (nog) niet aan vertrekken en zal waarschijnlijk politiek blijven vechten om de toekomstige vrijheid van zijn kleinkinderen te helpen verdedigen/verzekeren. Dat is een redelijke positie, ook voor iemand die keuzemogelijkheden heeft. Moge hij vele medestanders vinden!

#119484

OutlawMike

 

"Zij bereiden de weg voor naar toekomstige nieuwe burgeroorlogen in Europa. De botsing tussen beschavingen is reeel, en het gros van de culturele en politieke elite in Europa beseft nog steeds niet dat de eigen identiteit en beschavingsverworvenheden moeten verdedigd en geaffirmeerd worden om te kunnen overleven."

 

Amen.

#119508

DO2

 

Koffers klaar hebben staan of (te lang) gebleven tot de dernier carré?

Een wolkje gedachten.

Het gezond en welbegrepen eigenbelang is ten langen laatste, in grenssituaties van chaos of komende chaos, niet onethisch als te zetten kaap voor de zijnen en zichzelve. De Conservatief is vooruitziend en stelt altijd het nakomelingschap, i.e. de toekomst, zo veilig als in zijn macht ligt dat te doen. Voordat de chaos toeslaat. De naam, de bloedlijn, middelen, het familiezilver, onroerend goed. Gewoon overleven.

Op een bepaald ogenblik is het op een schip zelfs sauve qui peut en ontslaat men bemanningsleden van hun plicht om helfdhaftig mee naar de kelder te gaan. Heldhaftig neergaan met het schip wanneer ze naar de kelder gaat, het zal voor velen op een categoriek njet stuiten. Het is redden wie zich redden kan, ten langen laatste, voor het zoogdier homo sapiens sapiens. De kapitein weet dat. Bij de rederij weten ze dat ook. (Dat zijn allemaal mensen uit de middenklasse die per definitie conservatief is; zij hebben veel te verliezen.) Dat de kapitein mogelijk ten onder gaat met het schip is een vast onderdeel van de job description. Hij wist dat toen hij er aan begon, toen hij zijn handtekening onder dat contract zette, toen hij zijn aanstelling aanvaardde. Hij ontslaat best zijn bemanning en al wie voor hem werkt vlak voordat zoiets gebeurt en verzekert nog zo goed en zo kwaad als het gaat hun voortbestaan. Dat is wat een leider doet. Kiest men er voor om bij hem te blijven tot het einde, zo zij dat. Dat is dan een ultieme en emotioneel-romantische invulling van de job. (Of gewoon het ondergaan van wat er te gebeuren staat.) De nabestaanden gaan daar niet noodzakelijk dankbaar voor zijn. Zij gaan niet noodzakelijk dat idee - want dat is het – ondersteunen, alle toekomstig ogenschijnlijk positief plechtig koper, -blaas-, strijk en slagwerk ten spijt.

Vele, zoniet alle officieren - vooral de subalternen, natuurlijk, want die zijn het dichtst bij hun mannen en misschien zelfs sommige lagere rangen van de hoofdofficieren - hebben een geestesgesteldheid van hold the line, stand fast, hold the line. Dat is hun plicht. Dat is de job. De dernier carré van de Garde républicaine. Maar die is in Waterloo tegen valavond ook gaan lopen. Daar was het ordewoord ook sauve qui peut. Letterlijk zelfs. De zogenaamde ongeslagen Garde républicaine.

Aan een dernier carré voor een onwaardige of verloren zaak zullen velen zich niet meer wagen en het schip verlaten. Het slagveld verlaten. Gewoon niets doen en afwachten, indien en wanneer ze de keuze hebben.

Een dernier carré wanneer het alternatief een zekere pijnlijke en oneervolle dood inhoudt? Dat is wat sommige Tempeliers deden met hun individuele uitvallen uit vestingen en vestinkjes omringd door de vijand in het Heilig Land ten tijde van de Kruistochten. Te paard een gewapende uitval in vol schitterend ornaat een wisse dood tegemoet. Dat lijkt heroïsch maar ook dat had - zoals immer en altijd gaat - een praktische component. Men wou een smadelijke gevangenname vermijden en een wisse en waarschijnlijk langzame dood. Geen informatie aan de vijand geven. Men wou mordicus gevangenname vermijden en het wis gebruik er van voor de marketingdoeleinden van de vijand.

Een dernier carré in uitzichtloze situaties? Dat is kiezen voor de Dood. Er is immers geen alternatief. Indien we ten onder moeten gaan, mannen, vorm het vierkant maar en vuur naar believen in formatie van alle vier de zijden tot de munitie op is. Dan beter heldhaftig gaan met zo groot mogelijke verliezen toegebracht aan de vijand.

De Conservatief kiest voor het Leven. Hij plant mogelijke uitwegen lang voordat uitzichtloze situaties zich voordoen. Koffers gepakt klaar hebben. Een plan B hebben. Dat is typisch voor die zo Onromantische Vooruitziende Conservatief.

#119509

Marc Huybrechts

 

Niemand betwist dat "welbegrepen eigenbelang", in de zin van "gewoon overleven", "niet onethisch" zou zijn. Daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat is dat is kunnen bepalen of de "chaos" nog afwenbaar is of niet, en dat gaat hoofdzakelijk een kwestie zijn van tijdige politieke actie.
Om "uitzichtloze situaties" te kunnen voorkomen moet men kunnen vooruit zien en tijdig handelen.

Zowel naief-linksen als conservatieven willen "gewoon overleven", maar de naiviteit van de eersten belet hen om vooruit te kunnen zien (op basis van de bestaande empirisch-observeerbare realiteit), terwijl voorzichtigheid een conservatieve waarde is die chaos helpt voorkomen.

#119518

Questing Beast

 

Ik denk dat het zelfs voor tijdige politieke aktie al te laat is. Men kan dit probleem niet regionaal en zelfs niet nationaal oplossen. Het zijn internationale verdragen en een Westerse veralgemening i.v.m. mensenrechten die maken dat de Europese buitengrenzen een zeef zijn en dat iedereen die over die grenzen geraakt (of via de zee zelfs maar een poging doet om er te geraken en zich door de kustwacht laat opmerken) van opvang kan genieten. Die internationale verdragen aanpassen is een heikele politieke zaak. Invoeren van een soort apartheidssysteem is al helemaal politiek onbespreekbaar en onhaalbaar. Zelfs in het allergunstigste geval zal, tegen de tijd dat een een dergelijke, volkomen hypothetische aanpassing er komt, het aantal moslims (waar daar gaat het uiteindelijk over) in Europa nog behoorlijk aangezwollen zijn. De rest is een kwestie van demografische dynamiek. De islam zal geen zelfmoordterroristen nodig hebben om Europa in te palmen. Zwangere moslima's zullen, op volledig democratische en legale wijze, de Verlichting de das omdoen.

#119520

Marc Huybrechts

 

Uw pessimisme is waarschijnlijk verantwoord, maar de achterliggende redenering lijkt me onjuist, en de verwijzing naar "apartheidssysteem" begrijp ik niet.

Er bestaat geen "internationaal verdrag" dat zegt dat de Europese buitengrenzen een zeef zouden moeten zijn. De verklaring voor die zeef ligt in nonimplementatie van bestaande Europese wetgeving, en dat is een kwestie van interne Europese politiek, niet van welbegrepen internationaal recht. De oplossing ligt dan ook in de interne Europese politiek, niet in een "heikelijke" aanpassing van enig internationaal verdrag.

Er bestaat ook geen "mensenrecht" in welbegrepen "internationaal recht" volgens hetwelke burgers van een land automatisch "opvang" zouden kunnen genieten in een ander land louter op basis van fysiek over een grens te zijn geraakt. De oplossing ligt dan ook weer in het affirmeren van nationale soevereiniteit, en het effectief implementeren (niet louter declareren) van eigen (nationale) immigratie wetgeving.

Als de overleving van Verlichtingswaarden in Europa in het gedrang komt, dan is het niet omwille van enig internationaal verdrag noch omwille van "veralgemening van mensenrechten", maar wel omwille van (naief-linkse) culturele verloedering bij het gros van de Europese culturele en politieke elites.

#119521

Questing Beast

 

Het Hof van Straatsburg heeft dmv diverse uitspraken die Europese wetgeving waar u naar verwijst netjes aan de kant geschoven. De Conventie van Genève en het verdrag voor de rechten van de mens maken van de Europese buitengrenzen wel degelijk een zeef. Waarom denkt u anders dat het verdrag van Dublin de facto niet of nauwelijks nog wordt toegepast of dat de kustwacht vluchtelingen oppikt en naar Europa brengt ipv hen terug te drijven? Ik heb zo de indruk dat uw stokpaardje naief-linkse culturele verloedering in uw ogen zowat alles verklaart, van instroom van vluchtelingen tot het te laat komen van de lijnbus. De werkelijkheid is wel wat complexer dan dat. Uw geliefde soevereine staat hangt vandaag de dag wel degelijk vast aan allerlei internationale verplichtingen die het affirmeren van die soevereiniteit heel wat minder simpel maken dan de meeste nationalistische politici hun kiezers willen doen geloven. Of die verschuiving van nationaal naar internationaal een goede zaak is geweest is natuurlijk wat anders, maar het feit blijft dat die verschuiving een politieke realiteit is. Deze realiteit wijzigen is natuurlijk altijd mogelijk, maar dat is momenteel niet evident en op z'n minst zeer tijdrovend. Zelfs indien men ze gewijzigd krijgt zal tegen die tijd het percentage moslims tov de autochtone bevolking veel groter zijn dan nu. De geboortecijfers doen de rest. Dat is onvermijdelijk tenzij men de politieke rechten van moslims hier gaat beperken (vandaar mijn verwijzing naar de apartheid). Dat zulks nog veel minder haalbaar is dan het terugdraaien van bepaalde cruciale internationale verdragen is evident. En dus is "Fortress Europe" een vogel voor de kat.

#119523

Marc Huybrechts

 

Hoe kan een "Hof" wetgeving "aan de kant schuiven"? De juridische macht (ook de Europese) moet geschillen beslechten, in overeenstemming met de wetgeving, maar kan geen bestaande wetgeving nietig verklaren. Als het Verdrag van Dublin niet wordt toegepast (en dat is inderdaad vandaag het geval) dan is het omdat de Uitvoerende Macht (lees de Nationale Regeringen, en voor Europa de Commissie en de Raad) hun taak niet vervullen. Dat is een politiek probleem, geen juridische kwestie. En, dus ja, mijn "stokpaardje" van naief-linkse culturele verloedering is eens te meer de grondoorzaak van het probleem. Hetzelfde geldt wanneer een kustwacht echte of vermeende 'vluchtelingen' gaat oppikken en "naar Europa brengen" in plaats van "terug te drijven", dan berust dat op beslissingen van de Uitvoerende Macht(en) die "de kustwacht(en" besturen, en niet op juridische uitspraken. Dit ganse probleem zou sofort opgelost worden ALS de grote regeringen in Europa (D,F,I,UK) morgen eensgezind publiekelijk zouden verklaren dat ALLE illegale immigranten ( die niet onder het bestaande asielrecht vallen) met zekerheid zullen gerepatrieerd worden naar hun thuislanden. Dan zou de grote stroom onmiddelijk verzinken tot een 'klein beekje'. Dat dit niet gebeurd berust op....ja....n-lse culturele verloedering.

Het is goed mogelijk dat sommige "nationalistische politici" hun kiezers van alles zouden "willen laten geloven", maar het is ZEKER waar ( want bevestigd door de observeerbare werkelijkheid) dat de heersende naief-linkse politici (en hun media) hun kiezers valselijk willen laten geloven in het ideologische sprookje dat enig "internationaal recht" zou opleggen dat zij controle over immigratie zouden moeten opgeven.

Uw verwijzing naar "apartheid" gaat niet op. Het zou absurd zijn van politieke rechten te gaan ontzeggen aan een groep van burgers, of het nu Moslems zouden zijn of niet. Daar zit het probleem niet. De idee zelf dat ILLEGALE immigranten "politieke rechten" zouden hebben onder "internationaal recht" is absurd. Hebben toeristen ook politieke rechten? Natuurlijk niet. Het probleem is dat....ja....naief-linkse politiekers veel te 'losjes' omgaan met het toekennen van de eigen nationaliteit aan buitenlanders. En waaraan zou dat liggen, denkt U? U weet het antwoord wel. En het heeft niets te maken met internationaal recht.

#119522

fcal

 

Het EHRM, het Hof van Straatsburg voor de Rechten van de Mens, heeft als alle 'internationale' instituties na een inloopperiode de neiging de bakens te verzetten buiten het terrein, dat haar oorspronkelijk en wijselijk was toegekend. Hiervoor worden allerlei lokale of minder lokale wetswijzigingen aangegrepen, die dit mogelijk maken. En wie ligt er aan de basis van deze opeenvolgende wetswijzigingen? Meestal zijn dat net die internationaal ingestelde pseudo-naïef-linkse politici, die de concrete zorgen van zich afschuiven naar een zogenaamd 'hoger' niveau. En dat is dan ook hier gebeurd in het migratie- en asielbeleid. Zolang hiermee geen rekening gehouden wordt en het spel niet meegespeeld wordt of bekrachtigd, is er geen vuiltje aan de lucht. Uiteindelijk primeert de souvereiniteit en de realiteit. Het was dan ook onverantwoord, dat op EU-niveau na 2011-2012, op grond van een uitspraak van dit Hof afgeweken werd van de vroegere terugvoering van onderschepte illegale migranten naar hun 'vertrekbasissen'. Wat dit teweegbrengt kunnen we nu vaststellen met een import binnen de 3 jaar van circa 3 à 5 miljoen migranten in Duitsland. Ook België zal delen in de brokken.

Een verwijzing: https://www.law.kuleuven.be/jura/art/50n2/lievens.pdf

#119524

Questing Beast

 

Inderdaad, maar het spel IS meegespeeld en bekrachtigd. Er zijn precedenten. De realiteit is dat de soevereiniteit niet langer primeert. Het terugdraaien daarvan is een moeilijke en zeer tijdrovende procedure, ook voor zogenaamd realistisch-rechtse regeringen. Zoals bvb. de NVA ervaart is het heel wat makkelijker om langs de kant staan te roepen dan om de augiasstal uit te mesten eens men aan het beleid deelneemt. Dat is niet eens een verwijt, dat is gewoon de realiteit waarbij men dient rekening te houden met coalitiepartners, gemaakte afspraken, in achterkamertjes tijdens politieke onderhandelingen gesloten deals teneinde bepaalde posities te verwerven, enz. Daar komt nog bij dat men dient rekening te houden met de landen rondom zich die behoorlijk druk kunnen uitoefenen eens men in bepaalde materies cavalier seul probeert te spelen. Dat betekent niet dat men dan maar niets moet doen, het betekent enkel dat, zelfs in het gunstigste geval, het zeer lang zal duren eer men bereikt wat er zelfs maar gedeeltelijk nodig is om de Westeuropese Verlichtings-cultuur nog van de ondergang te redden. Té lang. Mijn stelling is dat lang voor die tijd de bevolkingsdynamiek reeds het pleit zal beslecht hebben.

#119526

BC

 

Over een paar decennia zullen we zeggen, "Frits Bolkestein was right!" http://lvb.net/item/510

#119525

fcal

 

Als ik het over soevereiniteit had met betrekking tot de huidige migratiecrisis, bedoelde ik de op dat gebied gemeenschappelijke EU-soevereiniteit en dus het gemeenschappelijke grenzenbeleid. Dat heeft niets te zien met het klein-Belgisch partijgebeuren. Op EU-vlak dienen er maatregelen getroffen. De EU kan wel degelijk zorgen dat de grenzen dicht gaan onafgezien van wat het EHRM beslist. Maar zoals u wellicht weet hebben we daar op dit niveau een 'socialistische/christelijke volkspartij regering'. De voorzitter is een christendemocraat, maar kreeg voor het eerst ook een vice-voorzitter, die zich speciaal gaat inzetten om de EU-staat te voltooien en dat is een Nederlandse socialist. De 'minister' van Buitenlandse Zaken en Migratie is een Italiaanse communiste. De parlementsvoorzitter is een Duitse socialist. De invloed van deze strekking is duidelijk. Ondanks verdragen en wetten (o.a. Dublin) wordt een open grenzen beleid gedoogd en doen noch Griekenland, noch Italië hun plicht. Er is nu reeds een eerste breuk ontstaan tussen de West- en de Oost-EU. Het ziet er niet best uit. En de migranteninstroom blijft voortduren. 

#119532

fcal

 

Ben net gestoot op een ooggetuigeverslag van een Franse professor, die midden september op zeilvakantie was in de Griekse Dodekanesos-archipelvlak onder de Turkse kust. Zijn observaties op alle vlakken, ook de praktische, zijn bijzonder interessant. Als het weer meezit, windsnelheid onder 4 Beaufort, vertrekt er iedere dag een ontelbare vloot rubberboten vanaf de Turkse kust voor de Griekse eilandjes. Geopolitiek staat hij duidelijk aan de Franse kant. 

https://dlf34.wordpress.com/20...

#119533

BC

 

Zie ook: "Bart De Wever in Gent, fatalist of realist?" 

De Bretoense economist-politicoloog Patrick Guiol, gewezen professor aan de Universiteit van Rennes vaart sinds april rond in de Griekse kustwateren en observeert er dagelijks het wel en wee van de vluchtelingen in deze regio. Zijn verhalen bundelde hij in zijn ‘Chronique Grecque’ waarbij hij een heel ander beeld ophangt van de vluchtelingen. (...) [Meer op De-Bron]

#119535

fcal

 

Die Kanzlerin in der Fluechtlingskrise. Koennen wir es wirklich schaffen Frau Merkel? Een vraaggesprek met Angela Merkel op 07.10.2015 door Anne Will. Een uitgebreid vraaggesprek van ruim een uur op het Duitse Eerste Net. De daadkrachtige Oost-Duitse domineesdochter geeft hier blijk van een vergaande internationale naïeviteit.

Lang maar interessant, uiteraard in het Duits, onderschriften in dezelfde taal beschikbaar. De belangrijkste Europese politica kan hierdoor beter begrepen worden vooral nu in het licht van de migranten-invasie van Europa en meer speciaal Duitsland. 

https://daserste.ndr.de/annewi...

#119536

Marc Huybrechts

 

@fcal

Bedankt. Het probleem met dit videootje van een uurlang interview is dat het veel te lang is om de essentie gemakkelijk te kunnen onderscheiden van al de omringende triviale babbel (eigenaardig Nederlands, ik weet het!). Mijn Duits is goed genoeg om de kern te kunnen volgen, maar vele nuances zullen me wel ontgaan zijn en ik heb het maar 15 minuten kunnen uithouden... Echter, gij zijt niet verantwoordelijk voor mijn mogelijk tekort aan uithoudingsvermogen.

Ik denk dat een debatforum maar "interessant" kan zijn wanneer er ideeen of stellingen worden verkondigd en verdedigd. Televisie (of video) kijken is iets anders en heeft meer te maken met entertainment.
Uw stelling lijkt te zijn dat Merkel van een "vergaande internationale naiviteit" getuigt. Zou je dat niet een beetje kunnen verduidelijken of specifieren? Al was het maar om de mensen met weinig tijd, en ook de luierikken (!!), vooruit te helpen.

#119537

fcal

 

@MH

Nog geen tijd gehad om op uw specifieke vraag omtrent Angela Merkel te beantwoorden.

'Internationaal Europees' evoluëren de zaken in dezelfde naïeve richting. Gisteren had de zoveelste 'EU-TOP' plaats. In plaats van de buitengrenzen zelf kordaat en ingrijpend te gaan verzekeren gaat men nu Turkije vragen om migranten tegen te houden. Zo zou de VS ook Mexico kunnen vragen migranten tegen te houden. Met welk resultaat?

Men heeft daar blijkbaar veel geld voor over (3 miljard €) . Terzelfdertijd schaft men de visumplicht van de Turken af en start men de aansluitingsonderhandelingen van dit land met de EU weer op. Erdogan is daarvan niet gediend en verlangt veel meer. De EU-vicevoorzitter Timmermans (Nederlandse socialist) zit nu in Ankara te 'onderhandelen' en volgende week gaat ook 'Mutti Merkel' daarheen. Wat een zwakke hand!

Ondertussen stromen elke week 20 à 40-duizend migranten de Griekse Dodekanesos binnen. Ruwweg zo'n 100- à 150-duizend man per maand. Die worden met veerboten naar Athene afgevoerd (gratis) daar op de trein naar het Noorden gezet en aan de Macedonische grens afgeleverd. In Macedonië gebeurt iets eenders en een dag later heeft Servië er mee te maken. Via Kroatië, Slovenië of Hongarije belanden die dan in Oostenrijk, die ze doorschuift naar Germania. Dit jaar zou Duitsland reeds rekenen met meer dan 1,2 à 1,5 miljoen migranten. Een 'welvaart'-staat met een gesloten sociaal systeem kan dit niet aan. De zo geroemde Duitse of Europese sociale zekerheid zal dan ook ferm gekort of afgeschaft dienen te worden. 

Daarbij komt nog dat de geoorloofde volgmigratie van verwanten circa 5 x de oorspronkelijke migratie bedraagt. Voor hen, die dit jaar binnenstromen betekent dit circa 6,0 à 7,5 miljoen, veelal armlastige nieuwe inwijkelingen. En volgend jaar? Idem dito of x 1,5?

Frankrijk verzet zich hiertegen en dus België ook, maar de intellectueel en industrieel veel zwakkere Hollande betekent niets meer op EU-gebied. Merkel, inclusief schuldsyndroom, roert de trom. 

Een vraaggesprek in Die Zeit met Thilo Sarrazin, vroeger bestuurslid van de Deutsche Bundesbank en auteur van 'Deutschland schafft sich ab'. http://www.zeit.de/2015/37/thilo-sarrazin-interview-fluechtlinge-zuwanderung-integration-frontex

Ook in Duitsland wordt het iets te gortig: https://youtu.be/b7DLTRbH88E

 

#119538

Marc Huybrechts

 

Eigenlijk is het niet nodig om die uurlange video van het Merkel-interview te bekijken om te weten dat ze "naief" is omtrent geopolitiek en de rest-van-de-wereld. Wie de eigen grenzen 'open' verklaart voor 'vluchtelingen' en/of migranten uit verre landen (in tegenstelling met buurlanden) zou niet verbaasd mogen zijn dat er dan op korte termijn een ware exodus komt toestromen. Echter, naar mijn mening, de nog grotere naiviteit zit vervat in de achterliggende supposities dat dit (a) economisch voordelig zou kunnen zijn voor Duitsland en (b) geen nefaste gevolgen gaat hebben voor de Duitse cultuur en gedragspatronen in de afzienbare toekomst.

Inderdaad, bij de Turken gaan smeken om "migranten tegen te houden" is vergelijkbaar met Mexico vragen om migranten tegen te houden op weg naar de US. Eigenlijk is Obama op dat punt nog erger dan Merkel, omdat het bij hem om een bewust beleid van culturele en ethnische 'transformatie' gaat, terwijl Merkel maar naief is. Anderzijds, is het niet onredelijk van te veronderstellen dat een grote Moslem-invasie op termijn veel slechtere gevolgen gaat hebben voor de Europese beschaving dan een grote Latino-invasie gaat hebben voor de Amerikaanse cultuur/beschaving. Obama heeft ook al aangekondigd van honderd duizend 'Syrische' vluchtelingen toe te laten over het komende jaar. Een eventuele Trump-restauratie gaat dus op dat punt te laat komen.

Je jongste video is maar anderhalve minuut lang, en heb ik dus volledig kunnen bekijken. De satire is superb(e), en het is spijtig dat den Joe er niet meer is om zijn non-opinie erover te kunnen geven.

#119539

fcal

 

@ MH

Zo weet ook de oorspronkelijk katholieke Pat Condell het te zeggen in verband met de EU en de degeneratie naar de ondemocratie:

https://youtu.be/s3u9LB32YYM

#119541

fcal

 

Paul Scheffer, hoogleraar Europese Studies, die in januari 2000 in de NRC in een artiikel getiteld "Het multiculturele drama" de mislukking van de integratie van cultureel anders geaarde inwijkekelingen aan de kaak stelde, schreef nu, 24.10.2015, net als toen een nieuw uiterst belangwekkend artikel aangaande de migrantencrisis waarmee de EU geconfronteerd wordt. De titel is "De exodus en ons geweten."

Hij ontleedt zorgvuldig het gehele gebeuren en de reactie hierop door de EU-bewindslui en de door hen gebruikte argumentering. Hij onderscheidt 4 belangrijke verschoningsgronden zijnde

1. De moraal: we kunnen niet zeggen dat we het niet zagen aankomen.

2. Eigenbelang: we hebben deze mensen nodig voor de arbeidsmarkt.

3. Onmacht: We kunnen de grenzen eenvoudig niet dichtgooien.

4. Recht: het vluchtelingenverdrag maakt indamming onmogelijk.

Op ieder punt gaat hij uitvoerig in en toont het ongerijmde ervan aan en schetst tevens de gevaren, die hieraan verbonden zijn.

Hij maakt net als Bart De Wever een onderscheid tussen burgerrechten en mensenrechten.

Een citaat: "... Voorstanders van open grenzen wijzen op die tegenstrijdigheid en stellen dat de ingezetenen geen bijzondere rechten hebben tegenover nieuwkomers. Wie zijn wij om een ‘eerstgeboorterecht’ uit te oefenen? Maar elke gemeenschap bestaat bij de gratie van grenzen, zonder een afbakening tussen binnen- en buitenstaanders gaat het niet. 

Burgerrechten en mensenrechten moeten worden onderscheiden: kort gezegd, mensenrechten zijn universeel en burgerrechten zijn territoriaal. Niet iedereen heeft toegang tot de rechten zoals die zijn opgebouwd binnen onze grenzen, vooral de verzorgingsstaat beperkt het aantal mensen dat in een samenleving opgenomen kan worden. 

Een welkomstcultuur zonder grenzen betekent dat de burgerrechten zonder beperking moeten gelden voor iedereen die daar aanspraak op maakt."

Zijn conclusie:

"Zonder een begrenzing van de migratie- en vluchtelingenstroom wordt de ontwrichting van de regio de ontwrichting van de eigen samenleving, wordt de neergang van vooral de Arabische wereld, steeds meer onderdeel van onze eigen samenlevingen. 

Dat is geen fataliteit, want de vluchtelingen zijn de uitdrukking van conflicten die maatschappelijke en politieke oorzaken hebben, ook al wekken de beelden van haveloze mensen op de vlucht de indruk van een natuurramp.

 

Er zijn wel degelijk antwoorden denkbaar die humanitaire verplichtingen en politiek realisme met elkaar weten te verzoenen. Gevraagd is een duurzame betrokkenheid bij deze vluchtelingenkwestie die nog jaren onze aandacht zal vragen en niet de bevoogdende toon waarop de zorgen van velen worden weggewimpeld. 

Wat is dat toch voor een onvermogen in weldenkende kring om over de morele betekenis van grenzen na te denken, welke verlegenheid is hier zichtbaar? Ik zou zeggen: juist om genereus te kunnen blijven hebben we grenzen nodig."

Ik kan me hierin goed vinden.

Verwijzing: http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/10/24/de-exodus-en-ons-geweten-1548419

 

#119542

Marc Huybrechts

 

..."...elke gemeenschap bestaat bij de gratie van grenzen..."

Dat is een mooie zin die naar de kern van de zaak gaat. Open grenzen betekent afwezigheid van 'gemeenschap'. En gemeenschap betekent fundamenteel aanhankelijkheid aan gemeenschappelijke waarden (die men na de Europese Verlichting in grondwetten probeerde te verankeren).

Het onderscheid tussen mensenrechten en burgerrechten levert een praktische leidraad om een gemeenschap te kunnen helpen bestendigen. Daarenboven moet men beseffen dat er geen rechten kunnen zijn zonder plichten. Het ene gaat niet zonder het andere.

Het 'economische' argument van Scheffer en anderen dat we grenzen nodig hebben om "genereus" te kunnen blijven is correct, zowel in termen van genereus tegenover volksgenoten als in termen van buitenlandse hulp. Maar het lijkt me een onbelangrijk of secundair argument te zijn. Waar het echt op aan komt is van de eigen vrijheid (mensenrechten) te kunnen bestendigen voor onszelf en nageslacht, en dat vereist op termijn medeburgers met gemeenschappelijke waardenaanhankelijkheden, i.e. met een gelijkaardig plichtsbesef. Marx was verkeerd. Het wel en wee van een 'gemeenschap' wordt niet gedetermineerd door economie, maar wel door cultuur. En cultuur is de resultante van langdurig samenleven en ontzachelijk veel leed en offerbereidheid van talloze voorgangers over vele eeuwen.

#119543

Questing Beast

 

"mensenrechten zijn universeel en burgerrechten zijn territoriaal" De universeelverklaring van mensenrechten en de invulling ervan zijn op zich reeds grotendeels Westers. De dieperliggende gedachte hierachter bestaat uit de zogenaamde natuurlijkheid van bepaalde rechten. Zoals de Amerikanen het zo mooi verwoord hebben: "We hold these truths to be self-evident..." Precies hierin ligt volgens mij de kern van het Westerse probleem en de grondslag van - op termijn - de Westerse zelfdestructie. Rechten zijn helemaal niet natuurlijk maar worden toegekend en/of afgedwongen en kunnen maar blijven bestaan indien ze kunnen worden verdedigd. Door het toekennen van rechten aan groepen of individuen die in wezen deze rechten niet genegen zijn en dus ook niet geneigd zijn ze aan anderen toe te kennen graaft men zijn eigen graf. De dag dat men niet langer in staat is deze rechten te verdedigen (militair dan wel diplomatisch) is het afgelopen. Dat simpele feit niet (willen) inzien is de blinde vlek van het Westen. Ik vrees dan ook dat het een koud ontwaken zal worden, de dag dat men vaststelt dat de natuurlijkheid en de universaliteit van een groot aantal gekoesterde rechten slechts een droom bleek te zijn.

#119545

Marc Huybrechts

 

@QB

Onder de kleine schare van overgebleven 'gelijkgezinden' hier bestaat er eensgezindheid omtrent de noodzaak dat rechten effectief moeten verdedigd worden en dat vele Westerse multiculturalisten/kosmopolieten uiterst naief zijn omtrent de realiteit van de niet-Westerse wereld. Maar, uw redenering en begrip van de Amerikaanse 'Founding Fathers' loopt wel mank.

Men moet steeds een onderscheid maken tussen het positieve en het normatieve, i.e. tussen wat IS en wat ZOU MOETEN ZIJN. Die Founding Fathers waren zich heel goed bewust van het feit dat individuele mensenrechten niet effectief beschermd en gerealiseerd werden. Zij leefden in een wereld die gekarakteriseerd werd door tirannie, en vandaag is daar nog niet zo veel aan veranderd rond de wereld. Hun 'Declaration of Independence' was een manifesto dat verandering eiste, wat erop neer komt dat zij de juridische (of rechts)ongelijkheid tussen individuen als onnatuurlijk beschouwden, of als zijnde TEGEN de inherente menselijke natuur. Dat was de filosofische grond waarop zij hun revolutie wilden verdedigen of verechtvaardigen.

Voor u blijkbaar betekent het woord "natuurlijk": dat wat verschijnt of voorkomt in de FYSIEKE natuur. Maar de mens is niet louter fysiek. De mens is een gemengd wezen van fysiek+geest. Ideeen zijn niet fysiek, u kunt ze niet horen, zien, voelen, enz...Ideeen omtrent rechten, staatsordening, enz...zijn niet fysiek. De IDEE van mensenrechten is niet fysiek. Mensenrechten zijn een abstracte idee, of idealen, die in de concrete praktijk maar zelden gerespecteerd worden. Maar dat maakt ze niet onnatuurlijk, precies omdat de mens niet louter een fysiek ding is maar een geestelijk vermogen heeft.

..."We hold these truths to be self-evident...etc..." was een affirmatie van een metafysisch geloof in de juridische gelijkheid van iedere mens, een geloof dat berust op de gemengde (gedeeltelijk geestelijke) natuur van de mens, i.e. dat wat kan 'zin' of betekenis geven aan het menselijke bestaan. De Founding Fathers waren idealisten en deisten/theisten. Zij waren geen nihilisten noch atheisten. Maar kom me niet vertellen dat de mensenrechten idealen, die vervat zaten in hun declaratie, onnatuurlijk of tegennatuurlijk zouden zijn. Integendeel zij zijn precies datgene wat die natuur zin geeft.

Dit is niet een louter semantische kwestie. Wanneer u denkt dat mensenrechten niet "natuurlijk" zouden zijn, en moeten worden "toegekend" door iets of iemand, of een overheid, dan zegt u indirect dat ze ook kunnen worden weggenomen door die overheid. Dan spreken we filosofisch dus eerder over een 'gunst' of een gift, maar niet over een (natuurlijk) recht. Een "recht" is iets waarop men NATUURLIJK RECHT heeft, en dus dat dat in principe niet kan worden afgepakt.

Wij weten dat vele machtigen/overheden ONMENSELIJK kunnen handelen, i.e. mensenrechten verkrachten. En wanneer ze dat doen, bijvoorbeeld het vrijemeningsuitingsrecht van de Belgen niet respecteren, dan handelen zij tegen de menselijke natuur in. Nogmaals die natuur is niet louter fysiek gelijk bijvoorbeeld een boom. De 'Clash of Civilisations' in de wereld is fundamenteel een conflict omtrent de idee van wat de inherente menselijke natuur is.

#119547

Questing Beast

 

@Marc Huybrechts: met uw voorlaatste paragraaf illustreert u zeer mooi de blinde vlek waarover ik het heb, waarvoor dank. Mijn stelling is wel degelijk dat mensenrechten niet natuurlijk zijn en dus moeten worden toegekend, afgedwongen en verdedigd. U schrijft het zelf: "...een metafysisch geloof...", "...idealisten en deisten/theisten...". Gaat het inderdaad om geloof of om feiten? Niet dat het concept van natuurlijke mensenrechten die in principe door niemand kunnen worden afgepakt geen mooi principe is, maar de vraag blijft of dit niet eerder een idee is over hoe de wereld zou moeten zijn i.p.v. hoe hij in realiteit is. Bekijken we de situatie even huidig geografisch en ook historisch dan moeten we vaststellen dat de zogenaamd inherente natuur van de mensenrechten zich maar sporadisch manifesteert. De huidige keuze van het Westen is om het concept van natuurlijke (en dus universele) mensenrechten inderdaad te aanvaarden en toe te passen. Een mooi ideaal, maar de realiteit leert ons dat een heleboel mensen die dit concept niet aanvaarden er handig gebruik van maken om het Westen te ondermijnen. Bij wijze van spreken: terwijl de intellectuelen discussiëren over de aard van de Heilige Drievuldigheid steken de barbaren Rome in brand.

In mijn ogen is er niets mis met het concept dat rechten niet natuurlijk zijn en dus dienen toegekend te worden. Niets belet ons om in het Westen bepaalde mensenrechten te respecteren, maar enkel tegenover diegenen die dat principe ook wederkerig toepassen. M.i. zou dat de situatie al een pak verbeteren. Indien een idee van wat de inherente menselijke natuur is zelfdestructief is kan men een confilct hieromtrent nooit winnen. Het idee dat je de andere wang moet aanbieden kan bijvoorbeeld zeer mooi zijn, maar als je vijand hiervan dan gebruik maakt om je bewusteloos te slaan heb je er niet zoveel aan. Zoals het Westen tot zijn schade en schande aan het ondervinden is.

#119548

Marc Huybrechts

 

Nogmaals, we zijn akkoord dat mensenrechten concreet moeten "verdedigd" worden. Ons meningsverschil blijft over uw stelling dat mensenrechten niet "natuurlijk" zouden zijn. Op het eerste zicht lijkt dat een puur semantisch verschil te zijn, maar er zitten wel degelijk belangrijke filosofische verschillen achter.

Wanneer u zegt dat mensenrechten niet "natuurlijk" zouden zijn, dan impliceert u logischerwijze dat implementatie of "toekenning" ervan onnatuurlijk of zelfs tegennatuurlijk zou zijn. En dat is duidelijk niet wat u wil zeggen. Het probleem is omdat u het woord "natuurlijk" als synoniem gebruikt voor "observeerbaar" in de FYSIEKE natuur. Maar de menselijke natuur is manifestelijk niet louter fysiek, maar gemengd fysiek-geestelijk. Fysieke bomen hebben geen "rechten"; mensen hebben VAN NATURE UIT wel rechten, precies omwille van het geestelijke aspect van de mens, of het zingevende aspect.

U maakt een gepast onderscheid tussen "geloof" en "feiten". Ik denk dat we beiden akkoord zijn, zowel (1) over het geloof dat mensen rechten moeten hebben, als (2) over het feit dat die rechten dikwijls niet worden gerespecteerd in de observeerbare wereld. Welnu, dat geloof berust op een visie omtrent de NONfysieke NATUUR van de mens. De idee zelf van "rechten" is een normatieve idee, het gaat over wat ZOU MOETEN zijn, niet noodzakelijk over wat observeerbaar IS. De idee van het onderscheid tussen goed en kwaad, i.e. van moraliteit, is 'inextricably' verbonden met het geestelijke (niet het fysieke) aspect van de mens.
En we mogen moraliteit ook niet verwarren met legaliteit. Mensenrechten berusten op een filosofische en metafysische visie omtrent het geestelijke aspect van het menszijn. Die visies varieren sterk rond de wereld, en het is dus niet verbazend dat de feitelijke wetgevingen (en nog meer hun al-of-niet feitelijke implementatie), i.e. de feitelijke legaliteit, dus sterk zal verschillen rond de wereld.

Ik ga niet akkoord met uw laatste paragraaf. De Westerse of judeo-christelijke visie van moraliteit gebiedt dat mensenrechten altijd zouden moeten gerespecteerd worden, ook tegenover mensen die niet 'wederkerig' zouden denken. Precies, omdat mensenrechten niet door mensen/overheden kunnen worden "toegekend", maar wel VAN NATURE uit de (geestelijke) menselijke natuur volgen. Tegelijkertijd, besef Ik heel goed dat het gros van de niet-Westerse wereld NIET 'wederkerig' denkt over mensenrechten. En precies daarom is het uiterst belangrijk dat men een duidelijk onderscheid maakt tussen mensenrechten en burgerrechten, als men individuele vrijheid zou willen kunnen bestendigen in de Westerse wereld. Het is niet omdat er vele barbaren rondlopen in de wereld, dat wij ons zelf ook als barbaren zouden moeten gedragen. Mensenrechten zijn 'naturlijke' rechten, t.t.z. zij zijn verbonden met een moraalfilosofische visie omtrent de menselijke natuur. Burgerrechten, daarentegen, berusten op wetten die concreet gevormd worden binnen een politiek bestel, en moeten dus noodzakelijkerwijze "toegekend" worden door een specifiek politiek bestel of overheid.

Maak u geen zorgen. Zowel Traveller als ikzelf zijn niet geneigd van "de andere wang" aan te bieden. Een vijand heeft geen "mensenrecht" om ons te komen weg vagen. Ik zou zelfs zeggen dat elke vrijheidslievende mens een duidelijke morele plicht heeft om een geestelijke inspanning te doen om echte vrienden en vijanden duidelijk te kunnen onderscheiden. Precies daarom moet men zeer voorzichtig omgaan met het toekennen van burgerrechten aan 'anderen'. De bekommernis om ons nageslacht is ook een redelijke gevolgtrekking uit een metafysische visie omtrent de natuur van de mens. Maak u eerder zorgen omtrent het extreem moreel relativisme dat vandaag de Westerse 'elites' van media en academie doordrengt, en dat getuigt van teloorgang van moreel besef, i.e. van naiviteit omtrent de menselijke natuur.

#119544

Leo Norekens

 

Inderdaad QB, de Westerse "kosmopolieten" zijn niet zozeer gekenmerkt door hun open blik op de wereld, maar eerder door hun neiging om de eigen waarden te projecteren op de rest van de wereld.

De kolonialen hadden tenminste nog de ambitie hun eigen waarden elders ingang te doen vinden (lees: op te leggen), onze breeddenkenden gaan er naïefweg van uit dat hun waarden universeel zijn, zonder zelfs maar rekening te houden met de mogelijkheid dat niet-westerlingen een ander waardenstelsel zouden kunnen hebben. ((Bovendien achten zij diezelfde waarden tijdloos, hoewel zij slechts de voorlopig laatste fase in een historische evolutie reflecteren. Deze blindheid stelt hen in staat om historische figuren moreel te veroordelen en hun eigen morele superioriteit te koesteren.))

Eenzelfde bekrompenheid blijkt uit het feit dat zij alle religies op één lijn stellen met het ongevaarlijke, softe "bemin-uw-naaste" Christendom, de enige religie waar zij (oppervlakkig) kennis van hebben, en kritiek op of waarschuwingen voor de gevaren van een andere religie als uitingen van "racisme" en bekrompenheid bestempelen. 

#119549

fcal

 

Ook Rudi Dierick, die op de webstek "De Bron" een aantal democratische gelijkgezinden heeft weten te verzamelen is niet mals voor de Turkije-politiek van Merkel. Dat laat hij blijken uit volgend artikel: http://de-bron.org/content/de-eu-en-de-akp-val

PS. Rudi Dierick was vroeger regelmatig ook op deze web-site te gast.