De Belgische internetcensor en hoe hem te omzeilen

Twee en een half jaar geleden schreef ik hier voor het eerst over de plannen om een "Grote Belgische Firewall" op te richten, een gecentraliseerde zwarte lijst van verboden websites waarvan de inhoud geblokkeerd moet worden. De term "Grote Belgische Firewall" was natuurlijk een woordspeling op de "Grote Chinese Firewall" die op zijn beurt een woordspeling is op de "Grote Muur" of "Lange Muur" in China, waar een dergelijke centrale internetfilter al sinds jaar en dag actief is. Enkele waarnemers merkten op dat er van die Belgische plannen maar weinig in huis leek te komen, maar nu is het hek toch van de dam: het filtersysteem komt er! Nog enkele maanden geduld!


HOERA, WE GAAN WEBSITES KUNNEN BLOKKEREN!
Leest u even mee: (nadruk in vet toegevoegd door mij)

Buitenlandse websites die illegale beelden aanbieden, kunnen binnenkort snel en efficiënt worden geblokkeerd. Althans als het aan minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ligt, die daarmee vooral kinderporno van het net wil bannen.

In Noorwegen werd een relatief goedkoop systeem met blokkeringssoftware ontwikkeld, waarbij de internetdienstenleveranciers verplicht worden om hun DNS-servers (domain name service) aan te passen telkens men vaststelt dat er vanaf een welbepaalde domeinnaam illegale inhoud wordt aangeboden. Surfers komen in plaats van op het adres van de illegale leverancier terecht op een server van de overheid, met een website die aangeeft waarom de betreffende domeinnaam ontoegankelijk is gemaakt. (...)

Internetproviders als Telenet, Scarlet en Ispa zijn in ons land vragende partij om een gelijkaardig systeem in te voeren. "De politieke wil bestaat om op korte termijn een dergelijk systeem in werking te laten treden", zegt een medewerker van het kabinet van minister Van Quickenborne, die ook verantwoordelijk is voor telecommunicatie. "Alle betrokken partijen zitten op dezelfde lijn. De minister wil graag pragmatisch te werk gaan en wil op korte termijn een protocolakkoord afsluiten zodat de internetproviders op vrijwillige basis bepaalde sites kunnen laten blokkeren, in afwachting van een later uit te werken wetgevend kader. (...)

Volgens het plan zal de FCCU een geheime zwarte lijst opstellen van buitenlandse websites met illegale inhoud, die vervolgens zal worden overgemaakt aan de internetproviders. Uit de werkdocumenten van de werkgroep-Beirens die de redactie kon inkijken, blijkt dat niet alleen kinderporno wordt geviseerd, maar eventueel ook zoöfilie, necrofilie, internetoplichtingen zoals onder meer het gebruik van phishingwebsites, en haat- en racismewebsites.

Onduidelijk is nog of de federale politie volledig autonoom de zwarte lijst zal opstellen dan wel of bij deze beslissing ook het federaal parket zal worden betrokken. Een rapport, geschreven in opdracht van het Nederlandse ministerie van Justitie, kwam onlangs tot de conclusie dat de Nederlandse politie zelf niet de bevoegdheid heeft om te bepalen welke websites geblokkeerd dienen te worden.


MENSENRECHTEN BEDREIGD
De Liga voor Mensenrechten trekt alvast aan de alarmbel:
De Liga voor Mensenrechten vreest gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting en klaagt een gebrek aan juridische waarborgen en externe controlemechanismen aan. (...) Juridische waarborgen en externe controlemechanismen zijn zo goed als afwezig.

De Chinese firewall roept bij ons veel negatieve connotaties op. Desondanks zijn de onderhandelingen om te komen tot een Belgisch Protocolakkoord inzake het blokkeren van bepaalde websites in afwachting van een wettelijke basis niet zo verschillend. Ook hier zal allerlei informatie ontoegankelijk worden voor de burger, zonder democratische inspraak. Uiteraard worden deze praktijken gelegitimeerd vanuit de terechte strijd tegen kinderpornografie, maar men geeft onmiddellijk aan dat dit ook in andere gevallen mogelijk moet kunnen zijn. Wat wordt het volgende? Ongetwijfeld is dit een zeer slechte evolutie.

Het Internet is geëvolueerd tot een instrument bij uitstek om de samenleving, alsook informatie en kennis, te democratiseren. Een staatscensor die vanuit een ivoren toren eenzijdig beslist wat de goegemeente kan zien en wat niet, hoort thuis in, al dan niet destijds gecensureerde, geschiedenisboeken.

De Liga is van oordeel dat de beslissing om over te gaan tot het blokkeren van websites een exclusieve bevoegdheid moet blijven van de rechterlijke macht. Het kan niet dat de politie carte blanche krijgt om naar eigen goeddunken bepaalde websites te blokkeren…


AANBODZIJDE ONGEMOEID, VRAAGZIJDE GEBLOKKEERD
Voor alle duidelijkheid, voor de niet-technisch onderlegden onder u: het gaat hier niet om het stilleggen of in beslag nemen van webservers waarop kinderporno staat, noch om het opsporen, arresteren of bestraffen van de schuldigen. Die websites, die webservers, en de criminelen die deze websites exploiteren, worden ongemoeid gelaten en kunnen blijven functioneren. Wat er wel gebeurt is dat het voor de modale Belgische internetgebruiker onmogelijk wordt om die websites te raadplegen. De blokkering kan makkelijk omzeild worden (zie verder), maar de modale gebruiker zal dat niet doen.

En nog voor alle duidelijkheid: het is niet omdat deze filter inwerkt op DNS-niveau en vanuit België gebeurt, dat het enkel zou gelden voor .be-domeinen. En evenmin heeft de organisatie die de registratie van .be-domeinen mogelijk maakt hier iets mee te maken. Het gaat om de vertaling van host- en domeinnamen naar IP-adressen, een stap die normaal gebeurt op de DNS-servers van de internettoegangsproviders.

In Noorwegen krijgt de internetgebruiker deze boodschap te zien bij een van hogerhand geblokkeerde website:Dat er in het schreenshot hierboven [bron] "erogenous" staat in plaats van "erroneous", is vermoedelijk een onopzettelijke fout?


EEN HEEL KLEIN BEETJE CENSUREREN
Van bij de aanvang worden er al verborgen verleiders meegegeven die dit systeem aanvaardbaar moeten maken bij de publieke opinie.
  • Het systeem zal vooral ingezet worden tegen kinderporno en phishing. Twee uiterst schadelijke fenomenen die te maken hebben met zware criminaliteit. Wie kan er nu tegen zijn om dàt te blokkeren?
  • Internetproviders die dat wensen kunnen er vrijwillig gebruik van maken, in afwachting van een later uit te werken wettelijk kader. De providers worden dus (voorlopig) niet gedwongen. Wie kan er nu tegen een vrijwillig systeem zijn?
  • Het gaat enkel om buitenlandse websites. Ha ja, want grondwetspecialist Francis Delperée vindt bijvoorbeeld dat het grondwettelijk verbod op censuur enkel geldt voor binnenlandse publicaties. Met het censureren van buitenlandse publicaties is volgens hem alvast grondwettelijk niets mis.
  • Het systeem zal enkel inwerken op DNS-niveau, met andere woorden: in de vertaling van domeinnamen naar IP-adressen. Technisch gezien wordt het webverkeer niet tegengehouden, maar wordt het u wel onmogelijk gemaakt om een bepaalde website te "vinden".

Overigens ontvang ik wekelijks wel enkele spam-mails die phishing-links bevatten (en waartegen mijn Google Chrome-browser mij automatisch beschermt), maar ben ik tijdens de veertien jaar dat ik vrijwel dagelijks surf, nog nooit per ongeluk op een kinderporno-website gestoten. U wel?


GEVAARLIJK HELLEND VLAK
De gevaren zijn echter reëel:
  • Eenmaal de infrastructuur en de procedures op punt staan om kinderporno en phishing te blokkeren, zal de druk vanuit allerlei belangengroepen toenemen om andere vormen van ongewenste inhoud te bannen. Het tegenargument "jamaar, het is technisch vrijwel onmogelijk om dat te blokkeren", zal niet langer opgaan.
  • Om maar één voorbeeld te noemen: websites en weblogs waarin jonge meisjes op een positieve manier schrijven over anorexia. SP.a-kamerlid Magda De Meyer pleitte er al voor om dergelijke websites "van het net te halen". In Duitsland werd recent een anorexia-weblog geblokkeerd en uit de zoekresultaten en de cache van het Duitse Google-filiaal verwijderd na een beslissing van de "Bundesprüfstelle für jugendgefährende Medien" (poging tot vertaling: "Federaal Controle-orgaan voor Media die gevaarlijk zijn voor de Jeugd").
  • Er wordt gezwaaid met de term "vrijwillig", maar die vrijwilligheid bestaat bij de internetprovider, niet bij de klant van die provider. Zal de klant de keuze hebben om al dan niet gebruik te maken van de filter? En zo ja, wordt het een opt-in of een opt-out systeem?
  • Het wegmoffelen en onzichtbaar maken van maatschappelijk of politiek schadelijk geachte fenomenen, zoals radicaal-islamitische of neonazistische haatsites (genre Al Manar of Stormfront) maakt ons letterlijk blind voor ideologische stromingen die verontrustend maar reëel zijn. Nog nooit werd een zieke genezen door de ziektesymptomen onder een laag schmink te verbergen.

Bram Souffreau schreef hierover in december 2007, nadat Scarlet op eigen houtje kinderpornosites blokkeerde:
Het initiatief van Scarlet zet de poort wagenwijd open voor het filteren van andere internetsites, zoals online gokkantoren, alternatieve nieuwssites of extreem-rechtse of -linkse websites. Bovendien heb je bij Scarlet geen keuze. De filter uitzetten, hoort niet tot de mogelijkheden. Bij Scarlet krijg je dus een versie van het internet dat aan hun kijk op de wereld beantwoordt.

En zoals ik toen al in een reactie schreef: "Ik heb niets tegen het blokkeren van flagrant illegale sites, zolang het aan de bron gebeurt en op bevel van een rechter. Niet via het onderscheppen en blokkeren van doorgaand verkeer op het internet zelf, waarvan de doorgiftemechanismen volkomen inhouds-neutraal zouden moeten kunnen werken".


JEUGDBESCHERMING
Over schadelijke inhoud en de mate waarin de overheid ons daartegen moet beschermen, wil ik nog het volgende kwijt. Als liberaal acht ik volwassen mensen verantwoordelijk voor, en in staat tot, hun eigen bescherming tegen allerlei schadelijke of verslavende verleidingen en verlokkingen. De overheid mag volwassen burgers niet als kleine kinderen beschouwen of behandelen. U zult mij echter het belang van een efficiënte bescherming van de jeugd nooit horen minimaliseren, en niet horen ontkennen dat de overheid daarbij een rol kan spelen. In eerste instantie zijn het evenwel de ouders en de scholen die ervoor moeten zorgen dat hun kinderen niet met schadelijke inhoud in aanraking komen, bijvoorbeeld door het activeren of installeren van veilige filters op de computer waarmee gesurft wordt. De websites "Onze kinderen veilig online", "Click Safe" en Google Safesearch zijn hiervoor goede informatiebronnen.


OMZEIL DE BELGISCHE DNS-CENSOR
Wie zichzelf nu al immuun wil maken voor de centrale zwarte lijst van de overheid, kan ervoor opteren om gebruik te maken van de DNS-servers van OpenDNS. Routers en computers zijn normaal zo ingesteld dat ze automatisch een beroep doen op de DNS-servers van de internetprovider. Internetgebruikers kunnen hier van afzien door manueel andere DNS-servers in te vullen. OpenDNS is gevestigd in de VS, waar de grondwettelijke vrijheid van free speech beter wordt gerespecteerd dan in Europa.Voorlopig kan ik u deze tip nog vrij en ongestraft meedelen, en voorlopig wordt trafiek van en naar de DNS-servers van OpenDNS nog niet geblokkeerd.

Reacties

#75542

Tom Decouttere _

 

Tot nu toe gebruikte ik soms totalrc.net proxy om de ISP te omzeilenbroadcast.net

#75543

Karl

 

Parallelle gebeurtenis uit de geschiedenis: 10 mei 1933 boekenverbranding door de Nazi's

#75544

Javache

 

Inderdaad, via OpenDNS kunnen er geen domeinnamen vanuit de Belgische overheid geblokkeerd worden. Ik heb zelfs deze dns-servers ingesteld op mijn router zodat er geen manuele configuratie op de pc's nodig is.

Ik heb er niets tegen dat zo'n lijst van geblokkeerde adressen komt maar er zou een vorm van publieke controle op moeten zijn en niet zomaar enkele magistraten die beslissen wat goed is voor de hele bevolking.

#75546

dendof

 

Ha, dat zijn dus nu "entarte" servers!

Anorexisten nemen de plaats in van homos (eikes! hoe vies!), en volksnationalisten worden de nikkers van deze tijd (Ge zoudt toch niet willen dat er enen in uwen vakbond zit?).

#75551

dendof

 

* alvast een RFC voor DNS over HTTP ineen begint te flansen voor als het straks nodig moest zijn *

#75552

FD/VH

 

Voor phishing gaat het alleszins niet op. In phishing emails wordt de link weliswaar als een leesbare (bekende, bvb. paypal) url aangeboden maar de javascript stuurt je gegarandeerd naar een onbenoemd numerisch IP adres. Ik kan me voorstellen dat de mythische kinderpornosites (ik ben er sinds 1995 en de eerste Mosaic-browser nooit een tegengekomen) ook via IP nummers werken, of via IRC of torrents.

Wat mij vooral tegensteekt is die "geheime lijst". Uiteraard moet die "geheim" zijn want je kan je geen betere reclame indenken. Geen beter amusement trouwens dan een lekkere islamoterroristische site.

Gaat rapidshare en musicdumper ook op de verboden lijst? De jongens van bedrockplace hebben daar anders een heel goeie oplossing voor.

#75553

LVB

 

@dendof: Inderdaad, net zoals veel providers poort 25 blokkeren zodat de klanten verplicht zijn om voor de uitgaande mail de servers van hun provider te gebruiken, is het niet ondenkbaar dat poort 53 in de toekomst op een gelijkaardige manier geblokkeerd zal worden.

Maar net zoals mailproviders zoals Gmail nu mailservers opstellen die op andere poortnummers werken, zullen er DNS-providers ontstaan die ook andere poortnummers gebruiken dan 53. Een kleine client-applicatie zal dan wel nodig zijn om op de PC poort 53 om te leiden naar een andere poort.

#75554

FD/VH

 

@dendof: niet zo negatief; het gaat hier niet over "entartete" servers, maar over "democratische".

#75556

New Statesman

 

Die kwestie van kinderpornosites is inderdaad relevant. Er is niemand die er 'toevallig' op stoot, maar het argumemt kan aangewend worden door de staat om dit soort censuur acceptabel te maken.

Iemand die er tegen is, kan op die manier als een verdachte kinderlokker worden afgeschilderd.
Alles in het belang van 'de kinderen' nietwaar? Een emo argument waar figuren als B. Anciaux een patent op lijken te hebben.

Als er al kinderporno websites bestaan, zullen de meeste bezoekers die iets van IT kennen ze vanachter een netwerk a la Tor bezoeken, in combinatie met een Proxy.

Waarschijnlijker is echter dat ze private netwerken opzetten die tijdelijk online zijn en al even snel weer offline, zoals Usenet of Rapidshare.

En die netwerken kan de overheid onmogelijk platleggen tenzij ze op content niveau gaan werken en daar is iets meer vernuft voor nodig dan een paar IP adressen blokkeren.

In het ergste geval krijg je dus inderdaad een nieuwe Chinese firewall tegen ongewentste meningen en in een land als Belgie zou me dat niets verbazen...

#75560

PLJ

 

yep, we zijn genaaid.... heb enkele weken iets gelezen op theregister over een site die geblokkeerd was omwille van de hoes van een scorpions-LP...
en jan met de pet begrijpt niet waarom je tegen die maatregelen bent... hoe kan iemand nu vòór kinderporno zijn!!!

#75564

joe

 

@luc: "Als liberaal acht ik volwassen mensen verantwoordelijk voor, en in staat tot, hun eigen bescherming tegen allerlei schadelijke of verslavende verleidingen en verlokkingen."

en zij die hun eigen footage op zo'n site te zetten, laat je die rakkers als liberaal ook hun gang gaan?

#75565

Ruben

 

Ze verkopen het natuurlijk goed. Kinderporno- en phishingsites blokkeren is idd een goede zaak, maar de weg naar censuur ligt wijd open.

@plj

Dat was deze site: http://en.wikipedia.org/wik...
Was volgens mij geblokkeerd in de UK.

#75566

oxbow

 

Men is wél in staat om bv in Nederland een cartoonist die op internet zijn werk onder een anoniem zette, bij zijn huis te laten oppakken voor belediging van de islam door middel van allerlei traceer- en opsporingswerk, maar aanbieders van kinderporno met dezelfde procedés aanpakken, is blijkbaar te moeilijk?? (als men ze wel oppakt is er geen draagvlak meer voor die filters)

#75569

LVB

 

@joe: Mijn antwoord op jouw domme of kwaadwillige, maar in elk geval beledigende vraag staat letterlijk in mijn artikel: "Ik heb niets tegen het blokkeren van flagrant illegale sites, zolang het aan de bron gebeurt en op bevel van een rechter."

Jij insinueert echter dat ik mensen die pedofiliebeelden publiceren op hun website, ongemoeid wil laten. De zin die jij aanhaalt gaat echter over bescherming van mensen tegen ongewenste inhoud die zij via het internet ontvangen, niet over de aanpak van auteurs van pedofiliesites.

#75570

yupie

 

Kan men ook niet gewoon zijn eigen autonome DNS caching server draaien?
Vereist natuurlijk wel wat meer technische ingrepen (niet voor een huis-tuin-keuken gebruiker) maar garandeert wel "zuivere" DNS.
Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat OpenDNS niet minstens even goed is.

#75572

PLJ

 

ding ding ding.. we have a winner! exact 5 uur na publicatie doet joe hier precies waar ik voor vrees:
kritiek op dit soort idiote maatregelen gelijkstellen met goedkeuren van kinderporno....

overigens is "terrorisme" doorgaans ook een goed argument om de mensen dit soort draconische maatregelen door het strot te rammen.... en als je daar kritische bedenkingen bij hebt... yep!

@Ruben: idd, en ik dacht zelfs dat niet enkel dat ene artikel gefilterd werd, maar ook andere in de klappen deelden!

#75575

johan vandepopuliere

 

De toon wordt hier alsmaar heftiger. Ik denk dat ik maar eens een tijdje afhaak.

#75579

Paul Jorissen

 

Ongelooflijk hoe ze dat allemaal doen en kunnen. Dat moet toch niet simpel zijn!

@johan vandepopliere: dat is nu eenmaal hoe het er altijd aan toe gaat.

@luc: jij bent een wereldburger met inhoud. Jammer dat er niet meer blogs zoals de uwe zijn. Lang leve de free speak! Ik heb mijn instellingen alvast aangepast ter voorbereiding tegen alles.

#75580

dendof

 

Joe verwijten van domme commentaar te plegen, is dat niet een beetje gelijk een varken verwijten van in de modder te rollen?

#75582

Cogito

 

JVDP blijft verbazen.

#75584

Van kwikenbom

 

Dat uitgerekend Van Quickenborne van de "Open VLD" weet je wel... de vroegere partij van de vrijheid hier mee af komt.

De controle van de Nasie op de burgers is nog nooit zo sterk geweest alsook zijn moraliserende betutteling. Puur fascisme...

Dat het onaanvaardbaar is dat kinderen tegen hun wil in misbruikt worden, daar sta ik 100 percent achter. Dat omhooggevallen burgers dit doen tegenover hun medeburgers onstaat uit dezelfde soort perversie.

De UberBurgers die denken omdat ze verkozen geraken meer te zijn dan elkeen...(onder het mom wij moeten de burgers beschermen)

Hoeveel zelfmoorden of massaslachtingen moeten er nog gebeuren alvorens de mensheid zal verlosd worden van dit staatsterrorisme

Beste Van Quickenborne doe verder aan de vereenvoudiging van de staat en neem ontslag, zodat ook het speciaal voor U gemaakte postje verdwijnd...

#75585

Neverbeendead Religion

 

Very quantum Part 1
Ik lig niet echt wakker van een effectieve stevige censuur. Niet hier of ginder.
Omdat adaptatie van de gecensureerden zo interessant is.
Want internetcensuur klinkt vandaag zeer indrukwekkend. Een regering hoeft maar een nieuwe wet van internetcensuur uit te voeren en dan moet je volgen want het internet komt bij het individu via de poorten van de grote bedrijven of providers.
Maar dan gaat het zeer snel en intensief aan de andere kant. Het gratis limietloze walkie talkie internet met autobackground tussenstation functie komt dan veel sneller tot stand, waarin ip adressen en dergelijke niet bestaan, vanuit 'het milieu'. Vergelijkbaar met amerika toen het alcohol wettelijk uit de bars haalde, sommige dingen krijg je niet weg met een wettelijke illusie. Afhankelijk van de graad van misdaad moet men daar dan op inspelen in plaats van verder te gaan met de illusie.
Wat kinderporno dan betreft, nog steeds voorzien van een zeer hoge graad van misdaad, weet men dat dat in de toekomst totaal anders ligt wederom vanwege de evolutie maar daar is men nu niets mee.
Zo zijn er factoren die de richting van de evolutie al iet of wat aangeven. Dwergen zijn volwassenen in een min of meer kinderlichaam die er al eens seks met volwassenen van normale lichaamsgrootte op nahouden en de hersenen van kinderen zijn ook al veer verder geevolueerd dan die van kinderen uit de oudheid en alle huidige doorbroken seksuele taboes waren voordien van een ondenkbare orde. Hierbij komt dan nog instant moleculaire herconfiguratie van alle stoffen zoals ook het lichaam a la star trek ( als men in de wetenschap iets niet begrijpt noemt men het tegenwoordig quantum -ook al weet men dat nog niet buiten de wetenschap waar men het woord met de tijd vanuit een misplaatst gevoel van wetendheid en originaliteit gaat uitvinden en lanceren- omdat dat funky klinkt zoals in james bond titels ).
Zoals bij de oude foto met quantum gewicht en quantum cyclus.
http://img240.imageshack.us...
De menstruaties op steeds jongere leeftijd zijn dan ook very funky of very quantum.
Ook is de komende lijn tussen kinderporno, die met 3D animatieprogrammas gemaakt wordt waarbij de grens tussen realiteit en computermade niet meer waarneembaar is met het menselijke oog, en ruw samengevat de creatieve volledig vrije kunst een soort van komende battle met enerzijds de totale ondergang en anderzijds de totale rise van de vrije kunst en dus gekoppeld de vrije mening.
Dit wil niet zeggen dat u dit onderwerp nu vanuit een positief standpunt moet gaan vertellen want dat loont niet en dat gebeurt vanwege de evolutie vanzelf.
Maar hoe je het ook draait of keert, men zal kinderporno altijd van bij de bron moeten aanpakken als men een final judgment approach verkiest boven een perpetuum mobile approach.

#75589

joe

 

nee, "domme joe" (het moet niet altijd "arme joe" zijn) wil enkel polsen hoe ver jullie liberalisme gaat. mij verdenken van kwaadwillige insinuaties doen mij dan even monkellachen.

#75593

P Omachus

 

Interssant Luc. Inderdaad een zeer slippery slope die de deur wagewijd openzet voor 1984 of Brave New World.

Ik dacht ook dat met een open DNS server je webpages sneller verschijnen, dat is althans de indruk die ik heb

#75599

Flush

 

De Deense "zwarte lijst" staat/stond op wikileaks.

#75600

PLJ

 

tja, we kunnen nog mooie dingen verwachten van Q:
>>As befits a politician granted the title "Ministre... de
>>la simplification", Monsieur Van Quickenborne wants a more
>>flexible mechanism that can be used more quickly to
>>effectively block websites.

bron: theregister.co.uk, die blijkbaar denkt dat men in belgië uitsluitend de taal van Molière spreekt....

#75612

pepperjack

 

hmm..."polsen hoever..." Ik vind dat je de laatste weken ongelooflijk zwak bezig bent Joe. Ik kan je scherpte, gevatheid (ook al mis ik vaak het 7-dubbele in je boodschap) en contrarie wel appreciëren, je zit de laatste tijd precies niet lekker in je vel.

Zeer mooi artikel van LVB. Trouwens ook mooie reactie van de Liga.

#75613

Edward, niet ingelogd

 

Heeft er dan niemand dat Noorse politieschermpje eens
bekeken - onbedoeld hilarisch is het :

"If you have any objections to the fact that the site/pages are blocked, or
think that the blocking is EROGENOUS in any way, please contact Kripos..."

Erogenous (erogeen) ipv Erroneous (foutievelijk) = LOL.

#75622

LVB

 

@Edward: "Heeft er dan niemand..."

Stond toch vermeld in de artikeltekst, vlak onder dat screenshot?

#75626

kurt

 

De politiek loopt altijd achter op de technische ontwikkelingen, dus is zo'n internetcensor best wel nutteloos (maar dat willen de politici vast niet toegeven).

#75631

Van kwikenbom

 

Je hoeft ook niet altijd dns te gebruiken.

Je kan ook je host file gebruiken om een server aan te spreken, dit is trouwens het snelst want dan hoef je niet over een DNS server te gaan.

#75639

New Statesman

 

http://wikileaks.org/wiki/D...

'The list has been leaked because cases such as Thailand and Finland demonstrate that once a secret censorship system is established for pornographic content the same system can rapidly expand to cover other material, including political material, at the worst possible moment -- when government needs reform.'

#75654

Tiktaalik

 

Reeds lang een lezer, eerste maal schrijver:
sinds een paar weken ondervind ik dat via de site 'pharyngula' verschillende links worden geblokkeerd met de boodschap :
'this site/film/... is not viewable in your domain / your country'.
Zou dit reeds deze filter in werking zijn ?
Dit week-end eens uitzoeken, gezien de aard van de website denk ik niet dat het om kinderporno gaat :-/

#75697

LVB

 

@Tiktaalik: Het fenomeen dat je beschrijft zal vermoedelijk te wijten zijn aan een website die bewust video's beperkt houdt tot de VS, om reden van auteursrechten.

Maar jouw reactie laat mij nog een ander nadeel van dat nationale blokkeringssysteem inzien: zodra mensen problemen ondervinden bij het raadplegen van een website, zullen ze denken: "lap, wéér de schuld van die firewall van Van Quickenborne!"

#75716

FD/VH

 

@Tiktaalik: "this site/film/... is not viewable in your domain / your country" - dat is op Youtube, right? Dat heeft te maken met auteursrechten en hun plaatselijke vertegenwoordigers. Als ik door mijn YT favorieten blader merk ik dat het verschilt of ik in Azië zit of in Europa. Veel IP materiaal is rights-managed volgens continent. Met censuur heeft dat niks te zien.

#75776

Eddie Voorspoels

 

"Monsieur l'abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire"
(Voltaire)
Alles komt terug...
http://www.petitiononline.c...

#75830

fullator

 

Zolang men kleine mannetjes met kleine geestjes maar veel macht de kans geeft hun kleine gedachtjes aan anderen op te dringen, zal dit soort iconoclasmen blijven duren.

Hun remedies zijn bijna altijd erger dan de kwaal en zelden gaan ze dieper dan oppervlakkige symptoombestrijding. Dat deze "Braddies" (naar de brandweermannen uit Bradbury's Fahrenheit) een tweede of derde agenda hebben is overduidelijk. En de verpakking stinkt al even erg als de inhoud.

Als men *werkelijk* kinderpornosites zou willen sluiten, dan pakte men de verantwoordelijken op. Dat is niet moeilijker dan een omzeilbare great firewall op te zetten. Waarom kunnen anonymizers nog steeds pedofielen en criminelen in staat stellen lafweg hun misdaden te begaan via servers als dizum? Toen men penet.fi heeft aangepakt heeft men duizenden criminelen die zich veilig waanden kunnen confronteren met hun daden. En nu zou dit ineens niet meer mogelijk zijn?
Maar ja, dat gaat verder dan een pleister op een houten been. En het bewijst dat het aanpakken van kinderporno en dies meer niet de eerste prioriteit is en er dus andere bedoelingen achter schuilen.

Waakzaamheid is dus geboden, want de vos heeft zijn blik op de ganzen laten vallen. Ook al beweert hij dat hij hun belangen wil verdedigen.

#76018

Stef Nighthawk

 

@joe : "Maar net zoals mailproviders zoals Gmail nu mailservers opstellen die op andere poortnummers werken, zullen er DNS-providers ontstaan die ook andere poortnummers gebruiken dan 53. Een kleine client-applicatie zal dan wel nodig zijn om op de PC poort 53 om te leiden naar een andere poort."

Die client-applicatie zit er al in bij XP.
"netsh.exe interface portproxy"
gewoon een regeltje v4tov4 toevoegen en hopla alle traffiek naar een bepaald adres met poort 53 zal geforward worden naar een andere poort.

#76019

Stef Nighthawk

 

whoops, moest @Luc zijn

#76026

LVB

 

@Stef Nighthawk: dank voor deze nuttige tip

#76065

joe

 

(ik dacht al: waar heb ik dàt verdiend?)

#76154

oxbow

 

Ironisch genoeg heeft Europa softwarepakketjes klaar om de filters te omzeilen van landen buiten Europa die zich aan censuur schuldig maken. Hoe rijm je dat dan in godsnaam?

http://www.spitsnieuws.nl/a...

#76239

Neverbeendead Religion

 

Very quantum Part 2 ( Part 1 http://lvb.net/item/6976#75585 )
http://www.standaard.be/Art...
Van star trek naar de jumper movie ( http://www.imdb.com/title/t... ) en the song they forgot to play
It's like that very funky walkin on the moon they say.
https://www.youtube.com/watc...

#76371

Rudyard Kipling

 

Even kort over censuur op internet in China:
Hier in China krijg ik steeds meer de indruk dat het doel van de GFW helemaal niks meer met het bestrijden van politiek afwijkende meningen te maken heeft.
Soms krijg ik ongevraagd in plaats van een bekende westerse website een Chinees alternatief. Dat doen ze net zo lang tot dat Chinees bedrijf voldoende technologisch bijgebeend en sterk genoeg geworden is dat ze de westerse concurrent achter zich kunnen laten.
Baidu is het Chinees alternatief voor Google, Tudou voor Youtube, QQ voor MSN, Taobao voor Ebay, enz. Sommige van die alternatieven bedreigen nu de oorspronkelijke westerse bedrijven in omvang en mogelijkheden. De GFW heeft hun in hun begindagen goed geholpen door hun westerse concurrenten tijdelijk het leven zuur te maken.

#76429

Uwe Hayek

 

Ik vraag me altijd af van waar die hysterische cliché reacties vandaan komen als

het onderwerp kinderporno aan bod komt. Het lijkt wel een Harry Potter toverformule, zeg "kinderporno" en de iedereen zijn verstand valt stil. Repressie is dan onmiddellijk volledig geöorloofd.

Zou het kunnen dat die hysterische krijsers niet de kinderen in kwestie willen

beschermen, maar het kind in hunzelf ? Zou het kunnen dat zij nog steeds niet in het reine zijn met hun eigen seksualiteit ? Zou het kunnen dat zij het in feite zijn die grondig verprutst zijn door het heersend conservatisme, dat hun van jongsafaan een totale afkeer van alle seksualiteit heeft aangekweekt, een afkeer die ze nog steeds niet te boven zijn ? Seks is vies, is het heersende paradigma, en dus zeker niet geschikt voor kinderen.

Nu herinner ik mij zeer goed mijn eigen jonge jeugd, en wij "experimenteerden" er

nogal flink op los, en niemand vond dat onprettig. Naar school gaan en de dwang

van kadaverdiscipline die er aan vast hing, zwijgen in de klas, huiswerk maken,

verplicht "turnen", dat meer op militaire dril leek. Dat was allemaal véél erger. Zoals ik mij mijn jeugd herinner, werd je als kind of jongere

zowat tot alles gedwongen. En sex zoveel mogelijk verboten, want dat zou iedereen

eigenlijk prettig gevonden hebben, dus dat mocht absoluut niet.

Des maandagsmorgens om 7 uur op staan om te gaan zwemmen in het toen al absoluut

verouderd chloor-zwembad in de Nerviersstraat, in het kader van "lichamelijke

opvoeding" was zo een van die dwangmaatregelen, waarvoor iedere volwassene moord

en brand en mensenrechten zou voor gaan schreeuwen, als het hun verplicht zou

worden.

De Grieken leverden hun zoontjes af bij de wijsgeren, die ze in alles onderrichten, want niemand wou zich bezighouden met die ambetante jong. Sex was toen niet vies, en er gold nog : jong geleerd oud gedaan. Men werd ook niet zo oud als nu, dus als je nog wat plezier wou maken in je leven, moest je jong beginnen. Romeo en Julia waren een jaar of veertien. De maagd Maria was amper twaalf, nog maar net geslachtsrijp en ze werd uitgehuwelijkt aan en zwanger gemaakt door een man van over de veertig. De seks was het probleem niet, een kind voldragen met het bekken van een twaalfjarige wél.

Maar de onbevlekte ontvangenis, 't is toch zo schone weh ! Ik persoonlijk zou de orgastische ontvangenis en de pijnloze bevalling verkiezing, maar de middeleeuwen zijn helaas nog niet voorbij.

Uwe Hayek.

#76432

chris impens

 

@ Uwe Hayek: het is al eindeloos herhaald, maar "onbevlekte ontvangenis" heeft met de erfzonde en niet met de fysieke kant van de conceptie te maken. Geen van beide is overigens aan mij besteed, daar niet van.

#76435

Cogito

 

De mens is een dier dat nog voor de volwassenheid geslachtsrijp is en voortplanting vanaf 12-14 jaar is eigenlijk biologisch normaal - en dus ook psychisch. Dit kan bij het dier mens omdat grootouders een belangrijke rol zijn gaan spelen in het grootbrengen van de jongen. Tegen dat die grootouders 30 zijn en dus sterven, zijn hun kleinkinderen geslachtsrijp en kan de cyclus herbeginnen. In onze complexe maatschappij zijn kinderen van die leeftijd echter nog niet in staat een inkomen te verdienen, omdat ze tot de leeftijd van 18-25 moeten studeren. We leven dus in anomalie met ons instinct en dat heeft zijn prijs.

#76438

NR

 

Sorry, maar ik lees hierboven echte onzin.

#76810

guest

#76919

Wim Roggeman, ISPA Voorzitter

 

Het is niet zo dat de internet sector (ISPA)vragende partij is.Dit is nooit geweest en zal ook niet zo zijn in de toekomst. De redenen daarvoor heeft LVB zelf aangehaald en die zijn correct. Voorts is het niet zo dat de FCCU zelfstandig zal beslissen. De beslissiing blijft (zoals door de wet voorzien) voor rekening van de rechterlijke macht. Ook zal er een aanpassing van het wettelijk kader gebeuren zodat de ISP niet in een juridisch vacuum (of limbo) zal opereren. De afspraak is dat dit enkel voor kinderporno zal gebruikt worden maar het is wel juist dat dit door de overheid zou kunnen verruimd worden. Overigens heeft LVB gelijk en is de effectiviteit van DNS blocking beperkt maar dat is een andere discussie.

#77082

Pascal Beyens

 

Weet je aan wat al die reacties mij hier doet denken?

Een cartoon van een man die in zen gat gepakt wordt en terwijl op de uitkijk staat om niet in zijn gat gepakt te worden omdat hij weet dat hij gaat gepakt worden.

Dat is het niveau van Belgie en Vlaanderen nu seh.
Veel geblaat maar dat is zowat het enige.

#79292

The Ghozzt

 

Nog even alle opties op een rij :-)

1. DNS servers van opendns gebruiken
2. Via een anonymizer gaan (http://www.anonymouse.org)
3. Je lokale hosts file aanpassen
4. Een ssh shell huren, ergens buiten belgie en je http of https traffiek over de reverse ssh tunnel wegsturen.
5. Via een open proxy, buiten Belgie moet het ook lukken
6. De vpn tunnel naar een site in het buitenland geeft ook nog wat mogelijkheden
7. Of we huren met zijn allen een server in om het even welk land buiten belgie, bij voorkeur ergens in de VS en maken daar zelf een open proxy van. Daar zit nog commerciele muziek in als meer en meer gaat worden geblocked op DNS niveau.

Censuur van om het even wat is vies en verwerpelijk en maakt het internet deels overbodig, je kan evengoed naar een bibliotheek gaan waar je ook enkel gefilterde content kan bekijken of lezen. Doet me denken aan de codex van het vaticaan.

#111120

Pol Raport

 

Mijn verontwaardiging om dit fascistisch optreden  door open DNS is immens. Duidelijk worden nu al zelfs totaal omschuldige familiewebsites met familiefoto's , eigengemaakt muziek en familiekroniekem geblokkeerd wegens vermeende fishing.

Het is open DNS die, klaarblijkelijk met instemming van BASE.BE, dit doet. Probeer eens onze webstek te openen: http://home.base.be/vt675427/

Ben ik nu echt verplicht open DNS te gebruiken of ben ik gedoemd tot verbod onze webstek niet alleen door anderen te laten lezen, maar ook zelf geen toegang tot eigen website krijg???

Kan de tip, vermeld aan het hoofd van deze pagina, hiertegen helpen ?

Ik ben geen computerexpert en bewerkingen zoals voorgesteld door The Ghozzt  op woensdag, 22 april, 2009 - 09:31 gaan boven mijn petje.

Hartelijk dank aan wie me helpen kan en wil.

Pol Rap

#119095

Marc Huybrechts

 

Wat zou men uit de bovenstaande onduidelijke plakaat nu kunnen concluderen? Zou de anonieme Corse nu voor of tegen vrijemeningsuiting zijn?

Het antwoord zit vervat in die "zolang er maar geen...." van de laatste zin. Die "zolang" wordt dan gevolgd door een opsomming van een serie van subjectieve opinies. Vermits het om subjective opinies gaat, hangt het allemaal af van wie (welk subject) er over zou mogen oordelen.

Kortom, Corse is NIET voor vrijemeningsuiting voor iedere burger. Hij is enkel voor de vrijemeningsuiting van gelijkgezinden. Hij zou goed passen in eender welk totalitair bestel, zolang hij er maar tot de heersende nomenklatura zou mogen behoren.

#119097

Marc Huybrechts

 

Deze reactie heeft niets te maken met de de posting van Pol Raport. Zij betrof een papegaaiachtige 'plakaat' van Corse die ondertussen werd verwijderd.

#119109

Ron Beke

 

In Nederland is zelfs een party die zulks heel normaal vind.

Intimiteit met kinderen/jong volwassen.